អំពី UNICAM

ការជំរុញពីខាងក្រោយនៃគំរោង​ UNICAM

សំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា​ កសិកម្មគឺជា​ឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេស ហើយវាក៏ជាវិស័យអាទិ៍ភាពនៃគោលនបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។ មិនមែនមានតែក្រសួងកសិកម្មមួយប៉ុណ្ណោះទេ ដែលបានគិតគូរយកចិត្ដទុកដាក់ធ្វើការលើវិស័យនេះ តែក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក៏បានដើរតូយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សសំរាប់វិស័យនេះផងដែរ។ ជាការពិតណាស់ គ្រឹះស្ថានអប់រំកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេស គឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃគុណភាពនៅមានកម្រិតទាប ដែលទាមទារអោយមានការវិវត្តន៍ និងការធ្វើអោយប្រសើរឡើង។   អានបន្ថែម  >

ដោយសារហេតុផលជាច្រើន ឧទាហរណ៍ នៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩៧៥ រហូតដល់ ១៩៧៩ របបខ្មែរក្រហមបានធ្វើអោយផ្អាកការអប់រំ។ សាលារៀន និងសាកលវិទ្យាល័យត្រូវបានបិទ និងបំផ្លាញសេវាអប់រំ។ មនុស្សដែលពួកគេបានដឹងថាជាបញ្ញវន្តឬសូម្បីតែអ្នកដែលប្រើប្រាស់របស់របរដែលគេអាចសំគាល់បានថាជាអ្នករៀនសូត្រ ត្រូវបានគេសំលាប់ចោល។ អគារ និងគ្រឹះស្ថានអប់រំត្រូវបានគេបំផ្លាញចោល​ ហើយគ្រូឧត្តមសិក្សា ៧៥% និង ៩៦% នៃសិស្សនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យត្រូវបានគេសម្លាប់។ ក្នុងឆ្នាំ 1980 សាលា Normale ជាន់ខ្ពស់បានបើកឡើងវិញជាថ្មីម្តងទៀត ហើយមានការបង្រៀនភាសាបារាំងជាចំបង។ នៅឆ្នាំបន្ទាប់ៗមកក៏មានការបើកនៅសាកលវិទ្យាល័យដោយការបណ្ដុះនិស្សិតអោយក្លាយគ្រូបង្រៀន ហើយនេះគឺជាកសាងឡើងវិញប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ នៅក្នុងអំឡុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ ចំនួនសិស្សដែលចុះឈ្មោះចូលសិក្សានៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា​ បានកើនឡើងជិតដប់ដង ពីចំនួន ១០ ០០០នាក់ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧ ទៅ ៩៧ ៥២៤ ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ និងមានចំនួន ១៦៨ ០០០នាក់ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

ទោះជាយ៉ាងណា សាកលវិទ្យាល័យភាគច្រើន (ភាគច្រើនជាវិស័យឯកជន) មានទីតាំងនៅរាជធានី ហើយមួយចំនួនទៀតនៅពេលថ្មីៗនេះក៍បានស្ថាបនាឡើងនៅចន្លោះពីឆ្នាំ ២០០៧ ទៅ ២០០៩ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្រិតឧត្តមសិក្សាដែលអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ជនបទ។ ការកើនឡើងនៃសាកលវិទ្យាអប់រំទាំងនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ គឺពិតជាមានការផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងការព្រួយបារម្ភអំពី បរិមាណ និងគុណភាពនៃធនធានមនុស្ស រួមនិងសេចក្តីត្រូវការ និងការផ្តល់នូវជំនាញវិជ្ជាជីវៈកម្រិតខ្ពស់ ដែលជាធម្មតា ការជ្រើសរើសមហាវិទ្យាល័យថ្នាក់ខ្ពស់ និងការចុះឈ្មោះត្រឹមតែសមាមាត្រតូចនៃសាលាវិទ្យាល័យដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ រៀនចប់នៅក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។

មកដល់នៅឥឡូវ នៅមានសមិទ្ធិកម្មមួយចំនួនដែលមិនទាន់បាន ភារកិច្ចបន្ទាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្ន គីការបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សជំនាន់ថ្មី ដោយការសិក្សាអប់រំកម្រិតខ្ពស់។ នៅមិនទាន់មានការយល់ដឹងនៃការបាត់បង់ធនធានមនុស្សជាទូលំទូលាយនៅឡើយទេ ដែលការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបណ្តុះធនធានមនុស្សក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាការងារចាំបាច់និងបន្ទាន់។

អី្វដែលគោលជាវត្ថុបំណង

ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនៅចំណេះដឹង ជំនាញ និងអាកប្បកិរិយា // ទទូលបានចំណេះដឹង ទាំងការអនុវត្តន៍ និងទ្រឹស្ដី
// លើកកំពស់ការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ // ពង្រឹងសមត្ថភាពនៃគ្រឹះស្ថាន

វត្ថុបំណងជាក់លាក់គឺ៖

 

ដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនៅគុណភាពអប់រំកម្រិតខ្ពស់

ដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនៅគុណភាពអប់រំកម្រិតខ្ពស់ និងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់វា ទៅនឹងទីផ្សារពលកម្ម និងសង្គម ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ និងប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) តាមរយៈការផ្ដល់នូវកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នៃកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព (MSA) និង 

ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាល សាកលវិទ្យាល័យវ័យក្មេងនៅកម្ពុជា​ ដោយការផ្ដល់នូវកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតខ្ពស់ (ATC) ការសហប្រតិបត្តិការ និងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូរជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីក្លាយជា​គ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវចំរុះ និងជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំ។

 

ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ ធនធានមនុស្ស

គំរោងពិតជាមានលក្ខណៈអំណោយផល សំរាប់ប្រទេសដែលត្រូវការកសាងសមត្ថភាព ផ្នែកអប់រំ និងស្រាវជា្រវ តួរយ៉ាងដូចជាប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានធនធានមនុស្សមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ ( តិចជាង១០%នៃបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យ មានសញ្ញាបត្រថា្នក់បណ្ឌិត) ដូច្នេះ UNICAM នឹងលើកកំពស់នៃការដោះដូរបទពិសោធន៍ រវាងអ្នកចូលរួមនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលរំពឹងទុក។

ដើម្បីការពង្រឹងសមត្ថភាព សាកលវិទ្យាល័យ

ដូចដែលវិស័យកសិកម្ម គួរតែត្រូវបានសិក្សានៅក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំ UNICAM ក៏មានដៃគូរក្នុងតំបន់ដែលមកពីប្រទេស​ ថៃ និងជប៉ុន ដែលមិនត្រឹមតែផ្តល់ជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ដប៉ុណ្ណោះ តែក៏បានផ្ដល់នូវថវិការថែមទៀត។

វត្ថុបំណងទាងអស់នេះនឹងត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈការសិក្សាមុខវិជ្ជាយ៉ាងទូលំទូលាយទាំងអស់ នៃកម្មវិធីសិក្សាថា្នក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់កសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព (MSA) និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតខ្ពស់ (ATC) នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវ័យក្មេងនៅតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជា។ សកម្មភាពទាំងអស់នេះ នឹងនាំមកនូវការទទូលបានចំណេះដឹងទាំងផ្នែកទ្រឹស្ដី និងចំណេះដឹងផ្នែកការអនុវត្តន៍សំរាប់ធ្វើផែនការ វាយតម្លៃ និងតាមដានផលិតផលកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព និងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រឺះស្ថាន ក្នុងការគ្រប់គ្រងកសិកម្មសរីរាង្គ និងចំណីអាហារដែលនាំមកនូវសុខភាពល្អ។

លក្ខណនៃគំនិតថ្មីរបស់គម្រោង UNICAM

 • ដើម្បីបង្ហាញអោយស្គាល់ពីប្រព័ន្ធអប់រំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ទៅលើផ្នែកកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព
 • ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ដែលអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវលើវិស័យកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់សកម្មដែលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នត្រូវបានទទូលឥទ្ធិពលពី មនុស្ស និងកំនើនឡើងសេដ្ឋកិច្ច។
 • ដើម្បីផ្ទេរវិធីសាស្រ្ដទាំងនេះទៅកាន់បណ្តាញអន្តរតំបន់ និងការបញ្ចូលវាជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់អ្នកជំនាញ
 • ដើម្បីសហការបង្កើតផលិតផលពិតប្រាកដដែលត្រូវបានរំពឹងថា នឹងមានឥទ្ធិពោលផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តជាអន្តរជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាព
លក្ខណនៃគំនិតថ្មីរបស់គម្រោង UNICAM

សកម្មភាពគម្រោង និងវិធីសាស្រ្ដ

វិធីសាស្រ្ដ និងបច្ចេកទេសនឹងត្រូបបានរួមបញ្ចូល៖

 • កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ចាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញកសិកម្មនិរន្តរភាពនឹងបំពេញទីផ្សារការងារតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
 • ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ កម្មសិក្សា និងការស្នាក់នៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្រៅប្រទេស
 • កម្មសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ នៅក្រៅប្រទេស ដើម្បីការសិក្សាស្វែងយល់ពីបញ្ហាចំបងៗ ដែលត្រូវដោះស្រាយ និងឱកាសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
 • វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាន់ខ្ពស់(ATC) និងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍រវាង បុគ្គលិកសិក្សានិងអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងនៅតាមសកលវិទ្យាល័យ ( ឧ, ការស្រាវជ្រាវ និងជំនាញបង្រៀន) និងជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅវិញទៅមករវាងសកលវិទ្យាល័យទាំងបួន
 • ផ្ដល់ជាគ្រាប់ពូជសំរាប់អ្នកស្រាវជា្រវវ័យក្មេង ដើម្បីពង្រឹងនិង កសាងសមត្ថភាព ក្នុងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មី ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនិរន្តភាពកសិកម្ម សុវត្ថិភាពស្បៀងអាហារ និងការអភិរក្សបរិស្ថាន
 • អភិវឌ្ឍទស្សនាវដ្ដីអប់រំ សំរាប់ការការបោះពុម្ពអត្ថបទស្រាវជ្រាវ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ ពីការរកឃើញថ្មី ក៏ដូចជា​ពង្រីកនូវសមត្ថភាពរបស់ពូកគេ
 • សន្និសិទវិទ្យាសាស្រ្ដប្រចាំឆ្នាំនៅកម្រិតថ្នាក់តំបន់ សំរាប់ផ្តល់នៅឱកាសអោយនិស្សិតពង្រឹង និងបង្កើនចំណេះរបស់ពូកគេតាមរយៈការចូលរួមកិច្ចប្រជុំវិទ្យាសាស្រ្ដ។

implementation

កញ្ចប់កម្មវិធី

work

កញ្ចប់ទី១ ការរៀបចំ

ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដែលមានរួចហើយនៅក្នុងប្រទេស កម្រិតនៅក្នុងតំបន់​ និងជាសកលដើម្បីអភិឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ប្រកបដោយចីរភាព​( MSA)។ កញ្ចក់ការងារនេះនឹងត្រូវបានគាំទ្រដោយសហគមន៍អឺរ៉ុប និងដៃគូរសហការ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ។

កញ្ចប់ការងារទី២ ការអភិវឌ្ឍន៍

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ប្រកបដោយចីរភាព​( MSA) និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាន់ខ្ពស់ (ATCs)នឹងត្រូវបានផ្តល់អោយសាកលវិទ្យាល័យវ័យក្មេងទាំងបួន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងសាងសមត្ថភាពសាកលវិទ្យា ល័យ។ កម្មវិធីទាំងពីរនេះ និងផ្ដល់ជូនដល់កម្ពុជាសំរាប់រយៈវែងតាមដែលកម្ពុជាត្រូវ ការ។

កញ្ចប់ការងារទី៣ គុណភាពផែនការ

ការវាយតម្លៃគុណភាពទាំងក្នុង និងក្រៅ និងការគ្រប់គម្រោង UNICAM

កញ្ចប់ការងារទី៤ ការផ្សព្វផ្សាយ និងការអភិវឌ្ឍន៍

ការផ្សព្វផ្សាយនៃលទ្ធផលគម្រោងជាលក្ខខណៈធំទូលាយ។​​​ បន្ថែមពីនេះទៅទៀត ក៏មានការបោះពុម្ពផ្សាយ (ឧទាហណ៍ ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្រ្ដ) ការផ្ដល់ពត៏មានថ្មីតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ UNICAM និងតាមយៈបណ្ដាញសង្គម ((Facebook, Instagram, Linkedin)។

កញ្ចប់ការងារទី៥ ការគ្រប់គ្រង

សកម្មភាពសមាគមក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ (CB) ដូចជា​សកម្មភាពគ្រប់គ្រងនិងតាមដានរាល់សកម្មភាពគម្រោង

ឥទ្ធិពលនៃគម្រោងដែលបានរំពឹងទុក?

គម្រោងនេះនឹងចូលរួមចំណែកទៅនឹងគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្ដនៃការលើកកំពស់ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងធនធានរបស់វា មួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលក្រីក្របំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រកបដោយចីរភាព។ យើងនឹងផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីសិក្សាថា្នក់បរិញ្ញាបត្រដែលទូលំទូលាយ និងអនុវត្តវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាន់ខ្ពស់ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវ័យក្មេងទាំងបួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើនបរិមាណអ្នកដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ឥទ្ធិពលដែលបានរំពឹងទុកនៃគម្រោងនេះគឺមានប្រសិទ្ធិភាពជាង ការបញ្ចូលគ្នា និងការគ្រប់គ្រងកសិកម្មក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និងកម្មវិធីវិនិយោគអាហារូបត្ថមតាមរយៈការពង្រីងសមត្ថភាពថ្នាក់ជាតិ

វានឹងត្រូវសំរេចបានតាមរយៈលំនាំ ៤យ៉ាង៖

១.​ការផ្ដល់នូវកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យទាំងបួនដើម្បីផ្តល់ឱកាសអោយអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ជនបទ

២.ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព ក្នុងការរៀបចំ និងគ្រប់គ្រងការសហប្រតិបត្តិវិយោគទុន រួមបញ្ចូលទាំងបច្ចេកទេសផ្សេង សេដ្ឋកិច្ច គម្រោងការរៀបចំវិមាត្រសង្គម និងបរិស្ថាន​ ការគ្រប់គ្រងគម្រោង ការតាមដាន​​ និងការវាយតម្លៃ -ល-។

៣. ការគាំទ្រជាយុទ្ធសាស្រ្តក្នង វិធីសាស្រ្តបច្ចេកទេស (ការគ្រប់គ្រងទឹក ការធានាគុណភាពគ្រាប់ពូជ និងអាហារូបត្ថម្ភ) ដែលត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពដោយរដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាសំខាន់ ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ការវិនិយោគ

៤. ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធានាបាននូវការដាក់បញ្ចូលគ្នានៃការចាត់ចែងកម្មវិធី និងការចូលរូមរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងនេះ ក្នុងការរៀបចំ និងការប្រតិបត្តិរបស់ពួកគេ។

លទ្ទផលនៃគម្រោងនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយ និងការផ្តួចផ្តើមគំនិត

 • ពិធីសារទីក្រុងក្យូតូ និងទីក្រុង ម៉ុងត្រេអាល់
 • កិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព ប្រព័ន្ធសង្កេតការផែនដីជាសកលនៃប្រព័ន្ធផ្តួចផ្តើម
 • ក្រុមការងារអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (IPCC)
 • ផែនការសកម្មភាពបរិស្ថានបច្ចេកវិទ្យា (ETAP)

Sustainability

UNICAM project has as main goal to attain a more effective, country-owned agriculture and food security through strengthening national capacities.The Sustainability Plan aims to have a long-last impact of UNICAM project results in the Partner Countries represented in the partnership. This is based in four aspects of which its implementation will assure the continuity of the project by itself.

 

Unicam activities with a long-lasting impact

 • The accreditation of a new Master in Sustainable Agriculture (MSA) program following the Bologna principles
 • Staff and Institution Capacity Building, through ATCs implementation, exchange programmes and equipment acquisition
 • Teaching and learning materials
 • The creation of a community of stakeholders and subject matter experts
 • Bi-lateral agreements between Partner and Programme Countries to promote the mobility of staff and master students in the future

 >>>> For more information about our sustainability plan, the download link here.

 

Activities

Advanced Training Courses

UNICAM organizes Advanced Training Courses (ATCs) focused on training staff members from Partner Countries to transfer the acquired competences and skills to prospective students of the master, thus contributing to the sustainability of UNICAM beyond the lifetime of the project.

Given the local shortage of many important competences and skills which are needed in the sustainable agriculture field, numerous specific courses are organized and implemented by Programme Countries. Besides giving theoretical knowledge and insights on these field, practical skills are also taught, so that the local lecturers can put their knowledge into practical perspectives.

>>>> For more information: ATCs

Teaching and learning materials

Apart from the large amount of theoretical knowledge and practical skills which were transferred to local lecturers to improve their training, ATC lecturers produce learning materials which are updated and adapted to the specific needs of Cambodia concerning sustainable agriculture. A wide variety of teaching materials can be developed to train staff members designed to cover a large set of competences and skills. These materials are fully available for Partner Countries to be used later, after the end of the project, as updated learning materials.

The peer-reviewed Journal (Asian Journal of Agricultural and Environmental Safety) coordinated by UNICAM members will also contribute to provide learning materials by the publication of updated laboratory and field methodologies and Master thesis results. This project output will allow having a long-lasting impact in the Partner countries represented in the partnership, especially on the Higher Education sector as a whole, as well as on the different target groups concerned by the project.

>>>> For more information: AJAES

Exchange programs

The mobility of Cambodian staff to Europe is crucial to improve the knowledge, competences and skills of the staff that will be in charge of the organization and implementation of the MSA. These activities are focused on training, participating in practical work in the field and in the laboratory, and also making a network between universities. Within the first two years of
the project, many core staff participated in these mobilities . As the involved staff have positions of vice rectors or lecturers of the Partner Countries universities, the knowledge and skills learned are totally in line with the purpose of the project.

>>>> For more information: # Moving to Europe?

MSA program

Our four Master programs in Sustainable Agriculture arranged within UNICAM project are strategically located in different regions in Cambodia to provide a substantial workforce that possesses the knowledge, competences and skills on sustainable agriculture. In this way, the consistent need of job market is one of the means that ensure the sustainability of the programs. The master programs also have strong connection with local stakeholders which increase the practical perspectives of the program and also the job opportunities for graduated students. Along with the strong cooperation between Cambodian and European universities, research opportunities as well as grant funding are increased.

>>>> For more information: Master programme

Equipment

For the improvement of training, new equipment is purchased and upgraded as well as new teaching materials are developed and introduced in existing courses each year. The equipment purchased is based on the needs of the new master program to be used by the lecturers. As they have a long-term commitment with the MSA program, the sustainability of the equipment use is ensured.

Stakeholders and subject matter experts

Consortium Board members undertake a continuous search to update the list of stakeholders who contribute to the improvement and prolongation of the project outcomes.

These stakeholders play a very important role in the development and sustainability of the master programs. During the implementation of the program, their opinions about the content, opportunities and threats are of great interest. Workshops, organized in each university, contribute to collect the opinions of local stakeholders. Long-term cooperation between partner universities and local stakeholders it is aimed as it brings the benefits to both parties. In the workshops, the local stakeholders give a realistic perspective on the required skills, knowledge and competences that MSA students should have to ensure their opportunities in job market. On the other hand, these workshops are also a disseminating mean for the programs to be known by the local stakeholders so that their graduated programs can be easily recognized in the job market.

Memorandums of Understanding (MoUs)

UNICAM facilitates the signature of bi-lateral agreements between Partner and Programme Countries to enhance the staff and student mobility in the future. Indeed, the cooperation between European and Cambodian partners will not be finished after the UNICAM project. As such, several Memorandums of Understanding among partners will be promoted to facilitate this cooperation. This together with other research cooperation, such as the Asian Journal of Agricultural and Environmental Safety (AJAES) ensures the long-term cooperation among the partners. Thought these project, better understanding and stronger foundation between universities is built, which surely facilitates the future cooperation.