ការពង្រឹងគុណភាពអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាល សាកលវិទ្យាល័យវ័យក្មេងនៅតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជា

UNICAM

Sustainable Agriculture in Cambodia.

Master of Science in Sustainable Agriculture (MSA)

The MSA programme offers the opportunity for students and staff to develop a more appropriate methodology and professional skills attuned to the current situations of rural and agriculture in Cambodia, in terms of sustainable agriculture development.

ពត៍មានផ្សេងៗ

Summary of UNICAM conferece

Summary of UNICAM conference "Sustainable Agriculture in Cambodia: current knowledge, applications and future needs" on Siem Reap from…
Read more...

UNICAM final meeting

24th and 25th August 2018 UNICAM final meeting will be held in Mean Chey University. This event has…
Read more...

ព្រិត្តិការណ៍ផ្សេងៗ

Moving to Europe

Are you moving to Europe?

Find the interest information Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Links of interest

Related projects

Ed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqn.

See projects

កម្មវិធីរបស់ប្រទេស

University of Girona Université Paul Sabatier, 
Toulouse III. (UPS – France) Ghent University Università degli Studi dell’Aquila

ប្រទេសជាដៃគូរ

University of Battambang 
Mean Chey University Svay Rieng University Chea Sim University of Kamchaymear

ដៃគូររង


The Nagao National Environment Foundation Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées Ubon Rachathani University Higher Education Dpt from Cambodia Ministry