កម្មវិធីថា្នក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នៃវិទ្យាសាស្រ្ដកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព

វត្ថុបំណង កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់កសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព មានគោលបំណងដើម្បីការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញស្រាវជ្រាវដោយវិធីសាស្រ្ដរួម ដែលអាចត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីបង្កើននិរន្តរភាពនៃវិស័យកសិកម្មនិងបរិស្ថាននៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិ។

លទ្ធផល កម្មវិធីសិក្សានេះរៀបចំអោយនិស្សិតដែលបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាពកា្លយជា​អ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព ដែលមានទាំងចំណេះដឹង​ និងជំនាញនៃការវិភាគ និងស្រាវជា្រវ 

លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរៀន

 • គ្រប់បេក្ឋជនទាំងអស់ដែលមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬសញ្ញាដែលមានតម្លៃស្មើ ដែលទទួលស្គាល់ដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា​ គឺជាអាចមានសិទ្ធិដាក់ពាក្សចូលរៀន
 • បេក្ខជនត្រូវតែមានវិញ្ញាបនបត្រនៃការវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

មាតិការមួយចំនួនសំរាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

មុខវិជ្ជាខុសគ្នាដែលនឹងបានដាក់បង្រៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រួមមាន៖

 • គោល​គំនិត​នៃកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព
 • ការគ្រប់គ្រង ជីជាតិរុក្ខជាតិ និងជីជាតិដី
 • ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកសិបរិស្ថាន
 • ប្រព័ន្ធដាំដុះចម្រុះ
 • ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដំណាំវិលជុំ
 • ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិចម្រុះ និងការវាយតម្លៃហានិភ័យបរិសា្ថន
 • ការបន្សាំការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
 • ​ចីរភាពផលិតសត្វ
 • សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម
 • ស្ថិតិកសិកម្ម
 • ការភ្ជាប់បណ្តាញសហគមន៍
 • ការគ្រប់គ្រង់គំរោង

 សំរាប់ពត៍មានបន្ថែម ៖ បណ្ឌិត ស៊្រាន ពៅ​ (UBB)